Avís legal

Dades del Responsable

Identitat del responsable: Enric Cortiñas Gutiérrez
Nom comercial: cat-COMMERCE
NIF / CIF: 46408147n
Adreça: ctra. A Ribeira, 27, Quiroga
Correu electrònic: info@catcommerce.cat

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Enric Cortiñas Gutiérrez com a responsable de catcommerce.cat, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals de els meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent l’accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de catcommerce.cat, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web catcommerce.cat (“usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal catcommerce.cat.

Dades personals que recullo i com ho faig

Llegir Política de Privadesa.

Llegir Política de Cookies.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Enric Cortiñas Gutiérrez. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Durant la navegació a catcommerce.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Enric Cortiñas Gutiérrez o de tercers o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal catcommerce.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant catcommerce.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat necessàries per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari en catcommerce.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Enric Cortiñas Gutiérrez, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i catcommerce.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida .

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Enric Cortiñas Gutiérrez. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de catcommerce.cat.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a info@catcommerce.cat indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web catcommerce.cat proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Contingut d’altres blocs.
 • Eines.
 • Recursos.

Exclusió de garanties i responsable

Enric Cortiñas Gutiérrez (catcommerce.cat) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte pels danys que poguessin generar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Enric Cortiñas Gutiérrez amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal catcommerce.cat, si us plau dirigiu-vos a info@catcommerce.cat.

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 30/10/2021.